Raport EBI nr 31/2013: Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła na warunkach rynkowych umowę z Kino Polska TV S.A., przedmiotem której jest zlecenie Emitentowi obsługi dziennikarskiej 38. Gdynia Film Festiwal.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym dokonał analizy łącznej szacunkowej wartości umów zawartych z Kino Polska TV S.A. i podmiotami z jej Grupy Kapitałowej ("Kontrahent") od dnia przekazania raportu bieżącego nr 31/2012 w sprawie podpisania przez Emitenta istotnej umowy z Kino Polska TV S.A., tj. od 09.11.2012 r. do chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. powziął informację, iż łączna szacowana wartość umów (zarówno gotówkowych jak i barterowych) zawartych pomiędzy Spółką a Kontrahentem od dnia przekazania raportu bieżącego nr 31/2012 wynosi ok. 809 tys. zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów (bez uwzględnienia świadczeń wynikających z umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012), co stanowiło podstawę do uznania umów zawartych z Kontrahentem jako istotne.

Spośród tych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 02.01.2013 r., dotycząca objęcia przez portal Stopklatka.pl patronatu medialnego nad pasmem filmów "Pojedynek Mistrzów", emitowanym na antenie kanału FilmBox. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013 r. i nie odbiega od powszechnie stosowanych standardów rynkowych dla tego typu umów.

Podstawa prawna :
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 31/2013

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu