Raport EBI nr 12/2013: Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2013 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian w Statucie Spółki. Przedmiotowe zmiany dotyczą Art. 6 Statutu Spółki - Przedmiot Działalności.

Zmiana ta została dokonana na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść Art. 6 Statutu Spółki przed i po zmianach (załącznik nr 1 - Stopklatka_SA_zmiany_Art_6_Statutu)
oraz Aktualny Tekst Jednolity Statutu Spółki (załącznik nr 2 - Aktualny_Tekst_Jednolity_Statutu_Stopklatka_SA).

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

[załącznik: Stopklatka_SA_zmiany_Art_6_Statutu.pdf]

 

[załącznik: Aktualny_Tekst_Jednolity_Statutu_Stopklatka_SA.pdf]Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 12/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu