Raport EBI nr 7/2013: Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 6/2013

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu okresowego EBI nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. dot. raportu okresowego za czwarty kwartał 2012 r.

Powodem opóźnienia były przyczyny techniczne w postaci braku możliwości zalogowania się na stronę internetową https://www2.gpw.com.pl, które miały miejsce w dniu 14 lutego 2013 r. po godz. 23:35. Po usunięciu w/w problemu Spółka dokonała niezwłocznej publikacji raportu okresowego EBI nr 6/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Niniejszy raport został opublikowany 15 lutego 2013 r. o godz. 5:23.

Mając na uwadze dotychczasowe rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez Emitenta, Spółka zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 6 ust. 9 oraz §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu