Raport EBI nr 31/2012: Podpisanie umowy o współpracy z Kino Polska TV S.A.

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 8 listopada 2012 r. na warunkach rynkowych, umowy o współpracy pomiędzy Emitentem a Kino Polska TV S.A., w ramach  której Emitent zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. następujących usług:
-  kreacji i developmentu aplikacji i stron internetowych,
-  nadzoru prac związanych z aplikacjami i stronami internetowymi,
- innych usług związanych z kreacją i tworzeniem rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych.

Zlecenia realizowane w ramach niniejszej umowy w sposób pozytywny wpłyną na przychody Spółki oraz jej dalszy rozwój.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za istotną jest fakt, , iż jej szacowana wartość w okresie 5 lat obowiązywania może przekroczyć kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 31/2012.       


Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu