Raport ESPI nr 11/2012: Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2012 roku otrzymał od jednego z członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o następującej treści:

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") informuję, iż podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) i b) tj. Kino Polska TV S.A. dokonał kupna 69 415 akcji spółki Stopklatka S.A. po cenie jednostkowej 2,68 zł za jedną akcję.

Wyżej opisana transakcja została przeprowadzona na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży akcji Stopklatka S.A. zawartej dn. 5 lipca 2012 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Panem Adamem Bortnikiem.

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 11/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu