Raport ESPI nr 10/2012: Informacja o zakupie akcji przez większościowego akcjonariusza

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2012 roku otrzymał od Zarządu spółki Kino Polska TV SA (większościowy akcjonariusz), zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. ("Spółka") informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (spółki zależnej od Kino Polska TV S.A.)

Na podstawie umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży akcji zawartej w dniu 5 lipca 2012 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Panem Adamem Bortnikiem - członkiem Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., Spółka nabyła 69 415 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A.

Wobec powyższego zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. o 3,05%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Kino Polska TV S.A. posiadała 1 798 286 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 79,04% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 798 286 głosom i 79,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada 1 867 701 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowi 82,09% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 867 701 głosom i 82,09% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Podmioty zależne od Kino Polska TV S.A. nie posiadają akcji spółki Stopklatka S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 10/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu