Raport ESPI nr 9/2012: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2012 roku otrzymał od Pana Adama Bortnika, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o następującej treści:

Wykonując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ciążący na mnie jako Członku Rady Nadzorczej spółki Stopklatka S.A. niniejszym informuję, że w dniach od 05 stycznia do 05 lipca 2012 r. dokonałem następujących transakcji na akcjach spółki Stopklatka S.A.:

• 05 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 1.100 szt. akcji po średniej cenie 4,29 zł za jedną akcję na łączną kwotę 4.717 zł,
• 09 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 600 szt. akcji po średniej cenie 4,65 zł za jedną akcję na łączną kwotę 2.792,50 zł,
• 10 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 190 szt. akcji po średniej cenie 3,83 zł za jedną akcję na łączną kwotę 727,60 zł,
• 12 stycznia 2012 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 150 szt. akcji po cenie 3,65 zł za jedną akcję na łączną kwotę 547,50 zł,
• 25 maja 2012 r. - kupno na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25 maja 2012 r. poza rynkiem NewConnect 4.600 szt. akcji po cenie 2,40 zł za jedną akcję na łączną kwotę 11.040 zł,
• 04 lipca 2012 r. - kupno na rynku NewConnect 60 szt. akcji po cenie 1,48 zł za jedną akcję na łączną kwotę 89 zł,
• 05 lipca 2012 r. - sprzedaż na podstawie umowy sprzedaży z dnia 05 lipca 2012 r. poza rynkiem NewConnect 69.415 szt. akcji po cenie 2,68 zł za jedną akcję na łączną kwotę 186.032,20 zł.

W związku z zawarciem transakcji zmniejszyłem swój stan posiadania o 66.795 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w wyniku czego obecnie posiadam łącznie 160 sztuk akcji Stopklatka S.A., co stanowi 0,007% głosów na WZA Spółki oraz 0,007% udziału w jej kapitale zakładowym. Przed transakcjami posiadałem 66,955 akcji, co stanowiło 2,94% głosów na WZA Spółki oraz 2,94% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 9/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu