Raport EBI nr 22/2012: Wybór biegłego rewidenta Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła System Rewident Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres: od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z System Rewident Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 22/2012

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Piotr Olak - Prezes Zarządu