Raport ESPI nr 1/2012: Informacja o nabyciu pakietu akcji

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 2.01.2012 zawiadomienia od Kino Polska TV S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539)

Otrzymana informacja:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (spółki zależnej od Kino Polska TV S.A.)

Podczas transakcji sesyjnych na rynku New Connect, w dniach 22.12.2011 r. - 30.12.2011 r., Spółka nabyła łącznie 27 525 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A. (szczegóły transakcji zostały zawarte w załączniku do niniejszego Zawiadomienia).

Wobec powyższego, zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. o 1,21%.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami Kino Polska TV S.A. posiadała 1 770 761 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 77,83% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 770 761 głosom i 77,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

W chwili obecnej Kino Polska TV S.A. posiada 1 798 286 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowi 79,04% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 798 286 głosom i 79,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Podmioty zależne od Kino Polska TV S.A. nie posiadają akcji spółki Stopklatka S.A.

Z poważaniem,

Piotr Reisch, Prezes Zarządu  Kino Polska TV S.A.,

Bogusław Kisielewski,  Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

 

Podstawa prawna:
Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Raport opublikowany w systemie ESPI o numerze 1/2012