Raport ESPI nr 12/2011: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna                                                                                                                       
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  

Treść raportu:                                                                                                                               
Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 22.12.2011 zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Kino Polska TV S.A.

Otrzymana informacja:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (spółki zależnej od Kino Polska TV S.A.)

Podczas transakcji sesyjnych na rynku New Connect, w dniach 12.12.2011 r. - 21.12.2011 r., Spółka nabyła łącznie 71 256 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A. 162625(szczegóły transakcji zostały zawarte w załączniku do niniejszego Zawiadomienia).

Ponadto na podstawie umowy cywilno prawnej sprzedaży akcji zawartej w dniu 21 grudnia 2011 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Panem Adamem Bortnikiem - członkiem Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., Spółka nabyła 73 255 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A.

Wobec powyższego zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. o 6,35%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Kino Polska TV S.A. posiadała 1 626 250 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 71,48% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 626 250 głosom i 71,48% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada 1 770 761 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowi 77,83% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 770 761 głosom i 77,83%
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Podmioty zależne od Kino Polska TV S.A. nie posiadają akcji spółki Stopklatka S.A.

Z poważaniem,
Piotr Reisch, Prezes Zarządu  Kino Polska TV S.A.,
Bogusław Kisielewski,  Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 12/2011