Raport EBI nr 36/2011: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A1 i C

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu Uchwały nr 1568/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2011 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i C Spółki Stopklatka SA.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwały:

Paragraf 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 30 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciele spółki STOPKLATKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 1.271.000 (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii A1,

b) 326.201 (trzystu dwudziestu sześciu tysięcy dwustu jeden) akcji serii C

- pod warunkiem dokonania w dniu 30 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSTPKL00012".

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STOPKLA" i oznaczeniem "STK".

Paragraf 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano: Członek Zarządu, Beata Jarosz

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 36/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu