Raport ESPI nr 11/2011: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 22.12.2011 zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Adama Bortnika

Otrzymana informacja:

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o sprzedaży akcji przez Członka Rady Nadzorczej i art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszym informuję, że w dniach od 16 do 21 grudnia 2011 r. dokonałem następujących transakcji na akcjach spółki Stopklatka S.A.:
- 16 grudnia 2011 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 1.000 szt. akcji po cenie 2,79 zł za jedną akcję na łączną kwotę 2.790 zł,
- 19 grudnia 2011 r. - sprzedaż na rynku NewConnect 5.300 szt. akcji po średniej cenie 3,52 zł za jedną akcję na łączną kwotę 18.655 zł,
- 21 grudnia 2011 r. - sprzedaż na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21 grudnia 2011 r. poza rynkiem NewConnect 73.255 szt. akcji po cenie 2,05 zł za jedną akcję na łączną kwotę 150.172,75 zł.

W związku z zawarciem transakcji zmniejszyłem swój stan posiadania o 79.555 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w wyniku czego obecnie posiadam łącznie 66.955 sztuk akcji Stopklatka S.A., co stanowi 2,94% głosów na WZA Spółki oraz 2,94% udziału w jej kapitale zakładowym. Przed transakcjami posiadałem 146.510 akcji, co stanowiło 6,16% głosów na WZA Spółki oraz 6,16% udziału w kapitale zakładowym.

Z poważaniem, Adam Bortnik

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 11/2011