Raport ESPI nr 10/2011: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Sławomira Ziemskiego związana z aktualizacją stanu posiadanych przez niego akcji spółki poprzez emisję akcji serii C.
Z dotychczas posiadanych przez Spółkę informacji p. Sławomir Ziemski posiadał 97.500 akcji stanowiących 4,29% kapitału zakładowego, dających 97.500 głosów stanowiących 4,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Z informacji otrzymanych w dniu 16 listopada 2011r od p. Sławomira Ziemskiego wynika, że posiada on 151.500 akcji Spółki Stopklatka S.A. stanowiących 6,66% kapitału zakładowego, dających 151.500 głosów stanowiących 6,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 10/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak