Raport ESPI nr 9/2011: Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 3.11.2011 zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Kino Polska TV S.A., w którym został poinformowany o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 9/2011Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu

Otrzymana informacja:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. ("KPTV" lub "Spółka") informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

W związku z dokonanym przez KPTV w dniu 29 sierpnia 2011 r. zapisem na 325 250 akcji zwykłych na okaziciela serii C Stopklatka S.A. (o czym Spółka poinformowała 30 sierpnia 2011 r. raportem bieżącym nr 33/2011) oraz w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki publicznej Stopklatka S.A. na skutek emisji akcji serii C, o czym Stopklatka S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.

Przed datą zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A., Kino Polska TV S.A. posiadała 1 301 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 66,75% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 301 000 głosom i 66,75% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A.

Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada 1 626 250 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A., co stanowi 71,48% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 626 250 głosom i 71,48% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A.

Podmioty zależne od Kino Polska TV S.A. nie posiadają akcji spółki Stopklatka S.A.

Z poważaniem
Piotr Reisch - Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A.
Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.