Raport EBI nr 30/2011: Rejestracja w KRS akcji serii C

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że otrzymał z Krajowego Rejestru Sądowego odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców zawierający informacje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, akcji Spółki serii C w liczbie 326.201 (akcje nieuprzywilejowane), czego efektem jest podniesiony kapitał zakładowy Spółki do wartości 2.275.246,00 zł.

Wysokość kapitału akcyjnego, na który składają się akcje serii A1, A2, B i C, wynosi więc 2.275.246,00 zł i dzieli się na 2.275.246 akcji o nominale 1 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 30/2011


Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu