Raport EBI nr 25/2011: Zakończenie subskrypcji akcji serii C z prawem poboru

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji nie więcej niż 487.261 akcji serii C Emitenta przeprowadzonej na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 16 sierpnia 2011 roku,
- Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 29 sierpnia 2011 roku.


2. Data przydziału akcji:
- w dniu 12 września 2011 r.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
- nie więcej niż 487.261 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
- Nie dokonywano redukcji


5. Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- w ramach zapisów podstawowych 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- nie zostały złożone zapisy dodatkowe


6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
- 3,42 zł (trzy złote czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 4 akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych
- 0 akcjonariuszy w ramach zapisów dodatkowych


8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 4 akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych
- 0 akcjonariuszy w ramach zapisów dodatkowych


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
- nie zawierano umów z subemitentami


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 65 430,90 zł netto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10 430,90 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 55 000,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

 

Zakonczenie subskrypcji akcji serii C z prawem poboru.pdf (145 kB)
 


Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 25/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu