Raport EBI nr 11/2013: Zawiadomienie o zawarciu umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agora S.A.

Spółka Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymała w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2013 r. zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - Kino Polska TV S.A. ("KPTV") o zawarciu, w dniu 22 lutego 2013 r. umowy inwestycyjnej ("Umowa inwestycyjna") pomiędzy KPTV a Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"). Umowa inwestycyjna dotyczy warunkowego nabycia akcji Spółki przez Agorę oraz warunków współpracy stron w działalności Spółki, w tym zgodnego głosowania w istotnych sprawach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z Umową inwestycyjną Agora nabędzie akcje Spółki (zaoferowane jej przez KPTV) w takiej wysokości, aby udział Agory w kapitale zakładowym Spółki wynosił co najmniej 41%, pod warunkiem iż do dnia 31.12.2014 roku Spółka otrzyma koncesję na kanał telewizyjny w cyfrowej telewizji naziemnej oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego rodzaju umowach warunków.

Strony Umowy inwestycyjnej zobowiązały się po otrzymaniu przez Spółkę ww. koncesji do wspólnego dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie mniejszej niż 20 milionów złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Umowa inwestycyjna określa również planowane zasady ładu korporacyjnego, które będą obowiązywały w Spółce po objęciu jej akcji przez Agorę - w tym co do sposobu powoływania członków organów i zasad nadzoru.

Strony zobowiązały się do niesprzedawania akcji Spółki w terminie 2 lat od zawarcia Umowy inwestycyjnej oraz przewidziały prawo pierwokupu drugiej strony w przypadku sprzedaży akcji przez jedną ze stron.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu