Raport EBI nr 19/2011: Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie subskrypcji akcji serii C

Zarząd STOPKLATKA S.A. informuje, iż w dniu 15.07.2011 r. emitent przekazał do publikacji w MSiG ogłoszenie w sprawie subskrypcji akcji Spółki nowej emisji serii C w pierwszym terminie prawa poboru.

Na podstawie art. 434 i 436 k.s.h. Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000332145, dalej zwanej Spółką, niniejszym oferuje objęcie 487.261 akcji serii C na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011r.

2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 487.261 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 487.261 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

3. Prawu poboru podlega 487.261 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 3,42 zł (trzy złote czterdzieści dwa grosze).

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru za każdą dotychczasową posiadaną akcję Spółki na koniec 31 lipca 2011 r. (Dzień Prawa Poboru). Przydział akcji serii C nastąpi na podstawie praw poboru, w liczbie jednej akcji serii C na każde cztery prawa poboru. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.

6. Zapisy na akcje serii C będą przyjmowane od 16 sierpnia 2011r. do 29 sierpnia 2011r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariusz, któremu prawo poboru przysługuje z tytułu posiadania akcji w dniu prawa poboru (31 lipiec 2011r.) może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 487.261 w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Wpłaty na akcje serii C powinny być dokonywane gotówką w wysokości 3,42 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii C będzie wygaśnięcie prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki www.stopklatka-sa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

7. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii C nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 29 grudnia 2011r.

8. Informacja o przydziale akcji serii C zostanie podana przez Spółkę nie później niż do 12 września 2011r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 19/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak