Raport EBI nr 8/2011: Informacja o zakupie akcji przez większościowego akcjonariusza.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 1.07.2011 zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Kino Polska TV S.A., w którym został poinformowany o dokonaniu w dniu 30.06.2011 r. transakcji zakupu 30.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A.

Otrzymana informacja:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (spółki zależnej od Kino Polska TV S.A.)

W wyniku zawarcia transakcji pakietowej (w rozumieniu § 154 i następnych Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) w dniu 30.06.2011 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Panem Adamem Bortnikiem, Kino Polska TV S.A. nabyła 30 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A.

W wyniku wyżej wymienionej transakcji zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym spółki Stopklatka S.A. o 1,54 %. Przed wyżej wymienioną transakcją Kino Polska TV S.A. posiadała 1 271 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 65,21 % udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 271 000 głosom i 65,21% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada 1 301 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowi 66,75% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 301 000 głosom i 66,75% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A.

Piotr Reisch - Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A.
Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak