Raport ESPI nr 7/2011: Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 30.06.2011 zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Adama Bortnika, który poinformował o dokonaniu w dniu 30.06.2011 r. transakcji sprzedaży 30.000 sztuk (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A.

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2011 r. dokonałem transakcji sprzedaży 30.000 sztuk (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A. po cenie 3,42 zł (trzy złote i 42/100) za jedną akcję, tj. na łączną kwotę 102.600 (sto dwa tysiące sześćset) zł. Akcje ostały zbyte w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect.

W związku z zawarciem transakcji zmniejszyłem swój stan posiadania o 30.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, w wyniku czego obecnie posiadam łącznie 146.510 sztuk akcji Stopklatka S.A., co stanowi 7,52% głosów na WZA Spółki oraz 7,52% udziału w jej kapitale zakładowym. Przed transakcją posiadałem 176.510 akcji, co stanowiło 9,06% głosów na WZA Spółki oraz 9,06% udziału w kapitale zakładowym.

Adam Bortnik

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 7/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak