Raport EBI nr 15/2011: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA zwołane na dzień 29 czerwca 2011 roku.

Zarząd Stopklatka Spółka Akcyjna informuje o wpłynięciu do Spółki wniosku z dnia 8 czerwca 2011 r. od jednego z Akcjonariuszy Spółki o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku i zgłoszenie projektu uchwał dotyczących tych spraw (tj. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji A1 do obrotu na NewConnect oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki). Wraz z projektem uchwały Akcjonariusz przekazał także uzasadnienie do tego projektu. Akcjonariusz posiada akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu zgłoszony przez Akcjonariusza wniosek i projekty uchwał wraz z jego uzasadnieniem.

W związku z powyższym zmieni się porządek obrad ZWZA w dniu 29.06.2011 na następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji C i PDA serii C do obrotu na NewConnect
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji A1 do obrotu na NewConnect
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
20. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

 Wniosek (pdf) (12 MB)


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu