Raport EBI nr 12/2011: Zmiany z składzie Zarządu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Adama Bortnika rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 maja 2011 r.

Decyzja ta związana jest z otrzymaniem od Kino Polska TV S.A. (większościowego akcjonariusza) propozycji wejścia w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Adam Bortnik propozycję przyjął i będzie kandydował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Emitenta.

Podczas zebrania Rady Nadzorczej, którego odbycie zaplanowane zostało na dzień 3 czerwca 2011 r., rozpatrywana będzie decyzja Prezesa Zarządu i wyłoniony zostanie nowy Prezes Zarządu.

Dotychczasowy skład Zarządu Stopklatka S.A.:
Adam Bortnik - Prezes Zarządu
Przemysław Basiak - Członek Zarządu
Iwona Zabielska-Stadnik - Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 30 maja 2007 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu