Raport ESPI nr 3/2010: Zawiadomienie w transakcjach na akcjach Emitenta od osoby zobowiązanej

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2009 roku otrzymał od Przemysława Basiaka, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję Członka Zarządu zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W przekazanym spółce zawiadomieniu Przemysław Basiak poinformował, że w okresie 20-27 lipca br. dokonał zakupu 350 sztuk PDA serii B Stopklatka S.A. za łączną kwotę 1368,10 zł, to jest po średnim kursie 3,91 zł za jedną akcję. Transakcje zakupu zostały zawarte podczas sesji na rynku NewConnect. Obecnie tj. po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii B, które nastąpiło w dniu 29 lipca br. udział Przemysława Basiaka - Członka Zarządu w kapitale zakładowym spółki Stopklatka S.A. wynosi 9,05% i tyle samo procent głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Adam Bortnik