Raport EBI nr 20/2011: Rejestracja Jednostkowych Praw Poboru w KDPW

Zarząd Stopklatka SA informuje, że zgodnie z uchwałą nr 719/11 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 lipca 2011, postanowił zarejestrować w dniu 1 sierpnia 2011r w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.949.045 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Stopklatka SA o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 26 z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stopklatka SA z dnia 29 czerwca 2011r oraz nadać im kod PLSTPKL00038 z zastrzeżeniem, że w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacyjnych jednostkowych praw poboru w dniu 1 sierpnia 2011r Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłączenie wykonania obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Stopklatka SA przysługujących akcjonariuszom spółki.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Przemysław Basiak