Raport ESPI nr 2/2010: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2009 roku otrzymał od Adama Bortnika, pełniącego w spółce Stopklatka S.A. funkcję prezesa Zarządu zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przekazanym spółce zawiadomieniu Adam Bortnik poinformował, że w okresie 14-19 lipca br. dokonał zakupu 510 sztuk PDA serii B za łączną kwotę 2051,20 zł, to jest po średnim kursie 4,02 zł za jedną akcję. Transakcje zakupu zostały zawarte podczas sesji na rynku NewConnect. Po rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii B kapitale zakładowym spółki Stopklatka udział Pana Adama Bortnika w kapitale wyniesie 9,06% i tyle S.A.mo procent głosów na walnym zgromadzeniu (zmiana o 0,03% w stosunku do udziału sprzed transakcji).

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Adam Bortnik