Raport ESPI nr 1/2010: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - korekta numeracji raportu bieżącego

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje ponownie prawidłowy raport bieżący skorygowany o właściwy numer - poprzedni numer 2/2010, powinno być 1/2010/K. Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2009 roku otrzymał od następujących akcjonariuszy: spółki "Kino Polska TV" Sp. z o.o., spółki Net Internet S.A. oraz od Pana Romualda Chazbijewicza trzy zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przekazanych spółce zawiadomieniach poinformowano, że na mocy umowy z dnia 31 maja 2010 r. Spółka Kino Kino Polska TV Sp. z o.o. objęła pakiet 292.398 sztuk akcji serii A - od Pana Romualda Chazbijewicza w ilości 176.000 sztuk akcji oraz od Spółki Net Internet SA w ilości 116.398 sztuk, uprawniający Kino Polska TV Sp. z o.o. do udziału 17% w ogólnej liczbie głosów. Przed transakcją Kino Polska TV Sp. z o.o. posiadało 584.795 sztuk akcji serii A Stopklatka SA oraz dysponowało 33,30 % udziałem w kapitale zakładowym spółki i taką samą ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie Kino Polska TV Sp. z o.o. posiada 877.193 sztuk akcji serii A Emitenta, co stanowi 49,95% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. i tyle samo głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Net Internet S.A. przed ziszczeniem się warunku umowy posiadała 510.205 sztuk akcji i 29,05% akcji w kapitale zakładowym, co uprawniało do takiej samej ilości procentowo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie posiada 393.807 sztuk akcji serii A Emitenta, co stanowi 22,43% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. i tyle samo głosów na Walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Romuald Chazbijewicz posiadający dotychczas 176.000 sztuk akcji i udział 10,02% w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu w związku z objęciem akcji przez Kino Polska TV Sp. z o.o. przestał być akcjonariuszem Stopklatka S.A.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Adam Bortnik