Raport ESPI nr 4/2010: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w kapitale i ogólnej licznie głosów

Zarząd spółki Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 października 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Kino Polska TV S.A. przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439), informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Kino Polska TV S.A. Zgodnie z zawiadomieniem: "w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Stopklatka S.A., Kino Polska TV S.A. informuje o zmianie udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Stopklatki S.A. z 49,95% na 45,01% (tj. o -4,95%). Zmiana udziału w głosach dokonała się w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w sądzie właściwym dla Spółki. Zmiana nie jest związana z dokonywaniem transakcji na akcjach. Przed w/w zmianą Kino Polska TV posiadała 877 193 akcji serii A1, stanowiących 49,95% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 49,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po w/w zmianie Kino Polska TV S.A. posiada 877 193 akcji serii A1, stanowiących 45,01% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 45,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu."

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Adam Bortnik