Raport EBI nr 10/2010: Złożenie wniosku o wycofanie PDA serii B oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B

Zarząd spółki Stopklatka S.A. informuje, iż w dniu 2 sierpnia br. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Praw do Akcji serii B. Złożenie wniosku wiąże się z zarejestrowaniem w KRS w dniu 29.07.2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii B. Jednocześnie 2 sierpnia br. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla Akcji serii B.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 10/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu