Raport EBI nr 9/2010: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienie dotyczące zarejestrowania w dniu 29.07.2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Stopklatka S.A. w drodze emisji 193.405 szt. akcji serii B. Zgodnie z aktualnym wpisem do KRS kapitał zakładowy Stopklatka S.A. wynosi 1.949.045,00 zł i dzieli się na 1.949.045 sztuk akcji serii A1, A2 i B (łącznie) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 9/2010Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu