Raport EBI nr 8/2010: Raport miesięczny za czerwiec 2010 r.

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.
Niniejszy raport miesięczny jest pierwszym raportem okresowym opublikowanym podczas krótkiej obecności spółki Stopklatka S.A. na NewConnect.
Po debiucie, który odbył się 12 lipca br., stawiamy pierwsze kroki jako emitent giełdowy. Wierzymy, że obecność na rynku kapitałowym i wiążąca się z tym transparentność, pomoże nam w dalszym rozwoju działalności spółki, budując mandat zaufania ze strony potencjalnych klientów i kontrahentów. Status spółki publicznej jest dla nas jednocześnie dużą szansą i wyzwaniem.
Korzystając z okazji chcielibyśmy także podziękować naszym akcjonariuszom i inwestorom za okazane zaufanie i zainwestowane fundusze.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - czerwiec 2010 (komentarz Zarządu)

Miesiąc czerwiec był okresem intensywnych prac i przygotowań do debiutu spółki na NewConnect.
W następstwie zakończonej w dniu 13 czerwca br. subskrypcji prywatnej akcji serii B Emitent w okresie objętym raportem rozpoczął trwającą nadal procedurę rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie i wprowadzenia praw do akcji serii B do obrotu na ASO. Środki pozyskane z emisji akcji serii B przeznaczone zostaną na rozbudowę funkcjonalności portalu Stopklatka.pl. Ponadto 31 maja 2010 roku Spółka pozyskała nowego inwestora strategicznego, jakim jest Kino Polska TV Sp. z o.o.. Kino Polska TV od 2007 roku jest członkiem Grupy Mediowej SPI. Partnerstwo tak silnego gracza pozwoli Stopklatce już wkrótce wprowadzić nową usługę VoD (Video on Demand), a także zrealizować plany wejścia na rynki, na których Grupa Mediowa SPI jest obecna.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała żadnych raportów bieżących ani okresowych za pośrednictwem bazy EBI oraz w systemie ESPI, z uwagi na brak dostępu do ww. platform informowania. Dostęp do EBI został udzielony spółce 2 lipca, a dostęp do ESPI w dniu 13 lipca.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Debiut spółki Stopklatka S.A. na NewConnect miał miejsce 12 lipca br., dlatego nie nastąpiła jeszcze realizacja celów emisji. Prywatna emisja akcji serii B została zakończona 13 czerwca 2010 r., w jej wyniku spółka pozyskała kwotę ok. 0,8 mln PLN. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych w kolejnych miesiącach, w tym przede wszystkim na rozwój usług związanych z rozbudową funkcjonalności portalu Stopklatka.pl.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

14 lipca Spółka publikuje niniejszy raport miesięczny. Kolejne raporty okresowe Spółka przekazywać będzie zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. do dnia 13 sierpnia br. zostanie opublikowany raport kwartalny za II kwartał br., natomiast do dnia 13 listopada br. raport kwartalny za III kwartał 2010 r. Ponadto do 14-ego dnia każdego kolejnego miesiąca spółka publikować będzie raporty miesięczne.

Szczególnie ważne z punktu widzenia inwestorów będzie zakończenie w kolejnym miesiącu procedury rejestracji akcji serii B w sądzie rejonowym właściwym dla Spółki. Emitent szacuje, że w końcu miesiąca powinno zostać podjęte przez sąd postanowienie o rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. W następstwie rejestracji podwyższenia kapitału Spółka zwróci się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wycofanie z obrotu na NewConnect PDA serii B i rozpoczęcie notowań Akcji serii B. Emitent szacuje, że o ile Sąd nie zgłosi sprzeciwu, rejestracja akcji serii B może nastąpić jeszcze pod koniec lipca.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku z późn. zm. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 8/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu