Raport EBI nr 6/2010: Rejestracja podziału akcji serii A

W dniu 13 lipca 2010 roku Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie otrzymał informację, że w dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podział 1.756.000 sztuk akcji serii A na dwie serie A1 w ilości 1.271.000 sztuk i A2 w ilości 485.000 sztuk. Walne Zgromadzenie Spółki podstawie uchwały z dnia 9 czerwca 2010 roku, zaprotokołowanej przez notariusza Dariusza Wierzchuckiego w Warszawie, Rep. A nr 5360/2010, w dniu 9 czerwca 2010 roku podjęło między innymi uchwałę o zmianie serii A akcji poprzez ich rozdzielenie na dwie odrębne serie A1 i A2 . Jednolita treść Statutu Spółki uwzględniająca wszystkie zarejestrowane w dniu 01.07.10 r. zmiany zostały zawarte w treści załącznika do niniejszego Raportu.

Załączniki:

 100609 Statut Stopklatka S.A.pdf
(73.5 KB)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu