Raport EBI nr 2/2010: Wprowadzenie do obrotu akcji serii B i PDA serii B Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje, iż w dniu dzisiejszym Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 641/2010 z dnia 7 lipca br. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 193.045 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 193.045 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 2/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu