Raport EBI nr 11/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii B oraz zakończenie notowania PDA serii B

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o podjęciu w dniu 5 sierpnia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 784/2010 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STOPKLATKA S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił:
1) określić dzień 10 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 193.045 (stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterdziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STOPKLATKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 sierpnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSTPKL00012";
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STK" i oznaczeniem "STK";
3) określić dzień 9 sierpnia 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 193.045 (stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterdziestu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki STOPKLATKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTPKL00020".

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu