Raport ESPI nr 6/2010: Zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. głosów ogółem w Spółce

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. informuje, iż w dniu 01 grudnia 2010 r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Sławomira Ziemskiego, o zwiększeniu zaangażowania w akcje spółki Stopklatka S.A. i przekroczenia progu 5%. Przed zmianą udziału p. Sławomir Ziemski posiadał 91.500 akcji stanowiących 4,694% kapitału zakładowego, dających 91.500 głosów stanowiących 4,964% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po nabyciu 6.000 akcji w dniu 01 grudnia 2010 r. p. Sławomir Ziemski posiada 97.500 akcji Spółki Stopklatka S.A. stanowiących 5,002% kapitału zakładowego, dających 97.500 głosów stanowiących 5,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu