Raport ESPI nr 12/2013: Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków rady nadzorczej Spółki, o następującej treści:

 

"ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuję, iż w dniu 27 września 2013 r. w wyniku transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy kupna-sprzedaży akcji, podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem jedynym akcjonariuszem, dokonał kupna 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A., po cenie 3,50 zł za jedną akcję."

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających stały dostęp do informacji poufnych
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 12/2013

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu