Raport EBI nr 35/2011: Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia na rynek NewConnect akcji serii A1 i C

Zarząd Stopklatka S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu Uchwały nr 1551/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2011 r., w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na ryku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i C spółki Stopklatka SA

Treść uchwały:
Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 w związku z paragrafem 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela spółki Stopklatka SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

1) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii A1,
2) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji serii C

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 35/2011

 

Osoby reprezentujące spółkę: Przemysław Basiak - Członek Zarządu