Raport EBI nr 22/2010: Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych serii A2

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 06.12.2010 r. złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji zwykłych na okaziciela serii A2 w liczbie 485.000 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja.

Podstawą prawną emisji papierów wartościowych serii A2 jest Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2010 roku (akt notarialny Rep. A 5360/2010). Zgodnie z ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia akcje serii A2 powstały na skutek zamiany (rozdzielenia) akcji serii A na dwie odrębne serie A1 i A2 w następujących ilościach:
a) 1.271.000 akcji serii A1 oraz
b) 485.000 akcji serii A2.

Rejestracja zmiany statutu Emitenta polegająca na wyżej opisanej zamianie akcji serii A na dwie odrębne serie została dokonana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 1 lipca 2010 roku na podstawie stosownego postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NWZA w dniu 09.06.2010 r. wyraziło uchwałą Nr 3 zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii A2 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz dokonanie dematerializacji tych akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 22/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu