Raport EBI nr 8/2010: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Stopklatka S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 grudnia br. przekazanego w trybie art. 69 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Net Internet S.A.

W przekazanym spółce zawiadomieniu poinformowano, że:
1. W dniu 6 grudnia 2010r., w wyniku realizacji umowy sprzedaży akcji z dnia 31 maja 2010r., przeniesiono na Kino Polska TV S.A. w Warszawie własność 393.807 akcji na okaziciela serii A1 Stopklatka S.A.
2. Przed dokonaniem ww. transakcji Net Internet S.A. posiadał 393.807 akcji na okaziciela, co stanowiło 20,20% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 393.807 głosom i 20,20% w ogólnej liczbie głosów.
3. Aktualnie Net Internet S.A. nie posiada żadnych akcji Stopklatka S.A. w Szczecinie.

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2010

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu