Raport EBI nr 26/2010: Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji serii A2 Spółki na NewConnect.

Zarząd Stopklatka Spółka Akcyjna informuje niniejszym, że w dniu 23 grudnia 2010 roku Spółka złożyła wniosek, wraz z Dokumentem Informacyjnym i innymi stosownymi załącznikami, o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Akcji zwykłych na okaziciela serii A2.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 26/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu