Raport EBI nr 27/2010: Wprowadzenie akcji serii A2 na NewConnect – uchwała Zarządu GPW

Zarząd Stopklatka S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd GPW Uchwały Nr 1456/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Stopklatka S.A. Zgodnie z treścią uchwały na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 27/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu