Raport EBI nr 24/2010 (ESPI nr 7/2010): Ziszczenie się warunków umowy z dnia 31 maja 2010 r.

Emitent informuje, że do dnia 5 grudnia br. ziścił się ostatni warunek zawartej w dniu 31 maja 2010 roku warunkowej umowy sprzedaży akcji serii A Stopklatka S.A., w związku z czym uległa zmianie struktura akcjonariatu Emitenta, którą emitent przesyła w załączeniu do raportu. Wraz ze spełnieniem się warunków przeniesione zostały akcje należące do akcjonariusza Net Internet S.A. na rzecz akcjonariusza Kino Polska TV S.A., który jest obecnie akcjonariuszem większościowym Stopklatka S.A., posiadającym łącznie pakiet akcji powyżej 65%.

Emitent przypomina, że umowa sprzedaży akcji z dnia 31 maja br. dotyczyła pakietu obejmującego 1.271.000 akcji serii A (obecnie już A1 i A2), stanowiących obecnie 65,21% udziału w kapitale i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Warunki umowy zakładały, że sprzedaż całości wymienionego pakietu akcji serii A, posiadanego przez spółkę Net Internet S.A. oraz Pana Romualda Chazbijewicza, będzie następować etapami kolejno 4 czerwca 2010 roku, 12 lipca 2010 roku oraz 5 grudnia 2010 roku. Do dnia 4 czerwca 2010 roku na rzecz Kino Polska TV Sp z o.o. zostało przeniesionych 584.795 akcji serii A. Do dnia 12 lipca 2010 roku na rzecz Kino Polska TV Sp. z o.o. zostało przeniesionych 292.398 akcji serii A1. Do dnia 5 grudnia 2010 r. na rzecz Kino Polska TV S.A. (spółka została przekształcona) zostało przeniesionych na mocy sprzedaży 393.807 akcji serii A1.

Podstawa prawna (dla raportu EBI):
§3 ust. 2, pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 20101207 Struktura akcjonariatu Stopklatka SA.pdf
(502.2 KB)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2010 oraz w systemie ESPI pod numerem 7/2010

 

Osoby reprezentujące spółkę: Adam Bortnik - Prezes Zarządu