Raport ESPI 5/2019: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2019 r. Spółka otrzymała wiadomość o ogłoszeniu przez większościowego akcjonariusza Spółki – Kino Polska TV S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 250.476 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę („Akcje”). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i są przedmiotem obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem ISIN PLSTPKL00012. Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach, a każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje reprezentują łącznie 2,24% (słownie: dwa procenty 24/100) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniają łącznie do 2,24% (słownie: dwa procenty 24/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A. 

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Małgorzata Parczewska-Pałka – Członek Zarządu