Raport EBI nr 29/2014: Zawarcie umowy istotnej z Global Screen GmbH

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 17 czerwca 2014 r. umowy licencyjnej pomiędzy Spółką a Global Screen GmbH („Global Screen”) działającej w imieniu i na rzecz TELEPOOL GmbH („TELEPOOL”).

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez TELEPOOL jako licencjodawcę na rzecz Spółki praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych („Filmy”) w ramach kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji dla poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Spółka zobowiązana jest zapłacić za nabyte Filmy wynosi 156.200 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście euro). Spółka zobowiązana jest również do pokrycia kosztów technicznych związanych z nabyciem Filmów w wysokości 3.234 EUR (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery euro).

Kryterium uznania niniejszej umowy licencyjnej za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej wynikających może przekroczyć (w zależności od kursu EUR/PLN) równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 29/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu