Raport EBI nr 25/2013: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie Art. 16 pkt 8 Statutu Spółki wyznaczyła System Rewident Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. sporządzonego za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia umowy z System Rewident Sp. z o.o.

System Rewident Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 1253.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 25/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu